Администрация Херсонского морского порта

Пам`ятка (UA/EN)

ПАМ’ЯТКА
капітану судна, яке заходить у морські порти України,
щодо новацій в українському законодавстві та реагування на неґрунтовані (протиправні) вимоги (дії) контролюючих органів

Ця інформаційна пам’ятка розроблена з метою інформування капітанів морських суден, які заходять у морські порти України, стосовно новацій в українському законодавстві та дій по запобіганню та протидії можливим корупційним проявам з боку посадових осіб контролюючих органів України та інших осіб при інспектуванні суден.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 № 491 в Україні скасовано комісійне оформлення судна.
Капітан судна завчасно самостійно або через агента подає наступні документи за формою визначеною Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL):
- Загальна (генеральна) декларація;
- Декларація про вантаж;
- Декларація про суднові припаси;
- Декларація про особисті речі команди;
- Суднова роль;
- Список пасажирів;
- Маніфест небезпечних вантажів;
- Морська санітарна декларації;
- Суднове санітарне свідоцтво,
а також надає:
- Відомості про наявність (відсутність) на борту судна товарів, ввезення яких на митну територію України заборонено або обмежено, включаючи валютні цінності, наявні у членів екіпажу, лікарські засоби, до складу яких входять наркотичні, сильнодіючі засоби, психотропні та отруйні речовини;
- Відомості про наявність (відсутність) на борту судна небезпечних товарів, зброї, боєприпасів;
- Зобов’язання капітана про реекспорт судна (для суден, які плавають під іноземним прапором)
- Зобов’язання капітана судна, що закуплені за кордоном суднові припаси не будуть винесені із судна (для суден, які плавають під державним прапором України).
Морський агент, , як правило за двадцять чотири години, але не менш ніж за чотири години до приходу або відходу судна, звертається з використанням наявних засобів комунікації до адміністрації порту, підрозділу охорони державного кордону, митного органу та інших контролюючих органів та надає зазначені документи.
В обов’язковому порядку на судні здійснюється тільки прикордонний контроль.
Інші види контролю, як правило, здійснюється документально у приміщеннях контролюючих органів до прибуття (вибуття) судна до (із) порту.
У разі необхідності здійснення контролю безпосередньо на судні такий контроль здійснюється посадовими особами контролюючих органів, якими ініційовано проведення контролю на судні, без затримки вантажних операцій.
У разі наявності додаткових питань пропонуємо звертатися до адміністрації Херсонського морського порту за телефоном довіри +380504185010.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 № 492 скидання ізольованого баласту в територіальному морі, внутрішніх водних шляхах України дозволяється без обмежень та контролю з боку державних органів за умови, що такий баласт прийнято у Чорному чи Азовському морі до входу в територіальні води. Морські екологічні інспекції Держекоінспекції мають право перевірити відповідність ізольованого баласту, скидання якого здійснюється із суден у внутрішні морські води та територіальне море, нормативам гранично допустимих концентрацій основних забруднюючих речовин у морському порту виключно у випадку, якщо під час скидання із судна ізольованого баласту разом з ним викидаються зримі плавучі частки або виникають видимі сліди нафти чи нафтовмісних або інших забруднюючих речовин в районі скиду, що призвело до фактичного погіршення якості води. Перевірка здійснюється з метою встановлення джерела забруднення.

Окрім того, національне законодавство України встановлює низку вимог та процедур, спрямованих на запобігання корупції. Але ефективність антикорупційних заходів напряму залежить від своєчасного отримання правоохоронними органами інформації про наявні порушення.
У випадках пред’явлення Вам необгрунтованих (протиправних) вимог з боку контролюючих органів та інших осіб, пов’язаних з передачею грошових коштів, товаро-матеріальних цінностей без отримання відповідних підтверджуючих документів, пропонуємо через агента або самостійно невідкладно інформувати Службу безпеки України за телефоном довіри:
0 800 501 482.
Необхідно пам’ятати, що своєчасне надання інформації про скоєння корупційних діянь допоможе захистити Ваші права.

 

NOTICE
for a captain of a vessel, which enters Ukrainian ports
regarding the response to unreasonable claims (action) of regulatory authorities
(in English)This Notice is developed to inform captains of marine vessels entering the ports of Ukraine, concerning the actions, needed to take to prevent and/or counteract possible corruption acts, conducted by regulatory authorities’ officials of Ukraine and other individuals, during the ship inspection.
According to the resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine from 07.07.2015 № 491, the commission clearance of a vessel is abolished in Ukraine.
The captain of a vessel in advance, individually or through an agent shall submit the following documents in the form specified by the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL):
- General Declaration;
- Cargo Declaration;
- Ship’s Stores Declaration;
- Crew’s Effects Declaration;
- Crew List;
- Passenger List;
- Dangerous Goods Manifest;
- Maritime Declaration of Health;
- Ship’s Sanitary Certificate;
and also provides:
- Information on presence (absence) on board of a vessel of goods import on customs territory of Ukraine of which is prohibited or restricted, including currency values available to the crew members, medicines, which include narcotic, potent, psychotropic and poisonous substances;
- Information on presence (absence) on board of a vessel of dangerous goods, weapons and ammunition;
- Obligations of a captain to re-export a vessel (for vessels sailing under a foreign flag);
- Obligations of a captain of a vessel that purchased abroad ship's stores will not be taken out from a vessel (for vessels sailing under the national flag of Ukraine).
Marine agent generally within twenty-four hours, but at least four hours before arrival or departure addresses with the existing means of communication a Port Authority, a division of the state border guard, customs authorities and other regulatory bodies and provides mentioned documents.
Only border control is mandatory to be carried out on board of a vessel.
Other types of control generally are carried out in documentary in premises of controlling bodies before arrival (departure) of a vessel to (from) the port.
If necessary, to perform control actions directly on board, such control is carried out by officials of regulatory authorities, which initiated it on a vessel without the delay of cargo operations.
In case of further questions, we suggest to contact Kherson port authority by hotline +380504185010. According to the resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine from 07.07.2015 № 492 the segregated ballast dumping in the territorial sea, inland waterways of Ukraine is allowed without restrictions and control by the state authorities on conditions that such ballast was taken in the Black or Azov Sea before entering the territorial waters.
Employees of State Ecological Inspection are entitled to verify the compliance of segregated ballast waters, the dumping of which is carried out from a vessel in internal sea waters and territorial sea, with standards of maximum permissible concentrations of major pollutants in the sea port only if during the discharge from a vessel the segregated ballast water emitted, contains visible floating particles or there are visible traces of oil or oily liquids or other contaminants in the area of the discharge, which led to the actual water quality deterioration.
The verification is carried out to establish the source of contamination.
Moreover, the national legislation of Ukraine establishes a number of requirements and procedures aimed to prevent corruption. However, the effectiveness of anti-corruption measures depends on the timely receipt of information on existing violations by the law enforcement authorities.
In cases of occurrence of unreasonable demands on the part of regulatory authorities and/or other individuals (directly or through an agent), particularly related to the transfer of the cash or other material assets without obtaining relevant supporting documents it is highly recommended to inform the Security Service of Ukraine by the hotline: 0 800 501 482.
It must be remembered, that timely notification on the corruption acts conduction, will help to protect your rights.

Расположение

Координаты порта: 46°38'N, 32°37'E.

Адрес

пр. Ушакова 4, Херсон, 73000, Украина.

Контакты

Тел.: +38 (0552)223-248